Nordmaster | Regulamin
15444
page-template-default,page,page-id-15444,cookies-not-set,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Regulamin

Regulamin programu partnerskiego „NordMaster”

§ 1
Definicje
O ile w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Uczestniku Sieci Sprzedaży NordGlass Sp. z o.o. oznacza to przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie handlu szybami samochodowymi, który dokonuje zakupów czołowych szyb samochodowych w NordGlass Sp. z o.o.
2. Programie partnerskim „NordMaster” (zwanym dalej Programem) oznacza to program adresowany do określonej przez Organizatora Programu grupy Uczestników Sieci Sprzedaży NordGlass Sp. z o.o.
3. Uczestniku Programu oznacza to Uczestnika Sieci Sprzedaży NordGlass Sp. z o.o. biorącego udział w Programie, spełniającego warunki przystąpienia i uczestnictwa w Programie, które zostały określone w niniejszym Regulaminie.
4. Organizatorze Programu oznacza to Agencję Reklamową Anny Turkiewicz spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33.
5. Osobie otrzymującej nagrodę oznacza osobę fizyczną wskazaną przez Uczestnika programu do odbioru nagrody.
6. Diamentach oznacza to jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu za zakupy czołowych szyb samochodowych.

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Program ma na celu intensyfikację zakupów czołowych szyb samochodowych dokonywanych przez Uczestników Programu w NordGlass Sp. z o.o.
2. Niniejszy Regulamin zawiera warunki i zasady uczestnictwa w Programie.

§ 3
Przedmiot Programu
Przedmiotem Programu są czołowe szyby samochodowe dystrybuowane przez firmę NordGlass Sp. z o.o.

§ 4
Miejsce i czas trwania Programu
Program obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 5
Warunki uczestnictwa w Programie
1. Uczestnikami Programu mogą być przedsiębiorcy, zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą, w ramach której dokonują zakupów szyb samochodowych w NordGlass Sp. z o.o. celem jej dalszej odsprzedaży, jako Uczestnicy Sieci Sprzedaży NordGlass Sp. z o. o., nie posiadający przy tym żadnych zaległości płatniczych wobec NordGlass Sp. z o.o. zarówno w dniu przystąpienia do Programu, jak i w całym okresie jego trwania oraz spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Zgłoszenie do programu i potwierdzenie udziału następuje poprzez zalogowanie się na specjalnie utworzone konto internetowe na stronie www.nordmaster.pl .
3. Potwierdzenie udziału w Programie przez Uczestnika Sieci Sprzedaży NordGlass Sp. z o.o. traktowane jest, jako akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego podania lub z niedokonania przez Uczestnika Programu zmiany danych na koncie klienta utworzonym na www.nordmaster.pl.
5. W wypadku Uczestników Programu, nie będących osobami fizycznymi, wskazują oni na osobę otrzymującą nagrodę, o których mowa w § 7 Regulaminu.

§ 6
Zasady Programu
1. Założeniem Programu jest intensyfikacja sprzedaży czołowych szyb samochodowych dystrybuowanych przez NordGlass Sp. z o.o. oraz premiowanie najlepszych dystrybutorów produktów objętych promocją.
2. Na potrzeby Programu, Uczestnicy Programu zostali podzieleni na III grupy w zależności od średniej miesięcznej ilości czołowych szyb samochodowych zakupionych w NordGlass Sp. z o.o. w 2017 r. Poniższa tabela przedstawia zastosowany podział.
Grupa A B C
Liczba szyb [szt] 200 i pow. 100-199 1-99
2. Uczestnicy Programu zbierają diamenty za zakupy czołowych szyb samochodowych dokonane w NordGlass Sp. z o.o. wg następującego przelicznika:
Grupa A – 1 diament za zakup 1 szt. czołowej szyby samochodowej marki NordGlass
Grupa B – 2 diamenty za zakup 1 szt. czołowej szyby samochodowej marki NordGlass
Grupa C – 3 diamenty za zakup 1 szt. czołowej szyby samochodowej marki NordGlass
20 diamentów za zakup 1 szt. czołowej szyby samochodowej marki AGC niezależnie od grupy, do której należą.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przelicznika oraz naliczania diamentów za zrealizowanie przez Uczestników Programu dodatkowych zadań.
4. Diamenty za zakup czołowych szyb samochodowych naliczane będą za zakupy dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., przy czym podstawą do naliczenia diamentów jest zawarcie i wykonanie przez Uczestnika Programu w powyższym terminie umowy zakupu, przez co rozumie się złożenie zamówienia, odbiór szyb i zapłatę całej ceny nabytych szyb.
5. Przystępując do Programu Uczestnik Programu otrzymuje dostęp (login i hasło) do indywidualnego specjalnie utworzonego dla niego konta internetowego na stronie www.nordmaster.pl. Na koncie tym zamieszczane będą szczegółowe informacje dotyczące liczby diamentów zgromadzonych przez Uczestnika Programu.
6. Diamenty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie.
7. Diamenty Zgromadzone przez Uczestnika Programu w danym roku kalendarzowym zachowują ważność i powinny zostać wykorzystane przez Uczestnika Programu do 31 stycznia 2019r.
8. Uczestnicy programu mają możliwość wskazać osoby fizyczne do wymiany zgromadzonych diamentów na prezenty oferowane przez Organizatora programu, wskazane i prezentowane na specjalnie utworzonej stronie internetowej Programu.

§ 7
Wymiana diamentów na prezenty
1. Diamenty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na środki pieniężne. Diamenty mogą być wymienione na Prezenty.
2. Wskazana przez Uczestnika Programu Osoba Otrzymująca Nagrodę może żądać wymiany zgromadzonych diamentów na Prezent, jeżeli Uczestnik Programu zebrał wystarczającą liczbę diamentów, odpowiadającą co najmniej liczbie odpowiadającej danemu Prezentowi wskazanemu i prezentowanemu na stronie Programu.
3. Wymiana diamentów na Prezent powoduje obniżenie salda punktowego Uczestnika Programu o liczbę diamentów przypisanych danemu Prezentowi. Obniżenie salda następują z chwilą zamówienia Prezentu przez Uczestnika Programu.
4. Zamówienie Prezentu przez Uczestnika Programu dla Osoby Otrzymującej Nagrodę uznawane jest za oświadczenie Uczestnika, że jest uprawniony do odbioru Prezentu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Przy zamówieniu przesłania Prezentu pod adres podany przez Uczestnika Programu, Uczestnik Programu zobowiązany jest do potwierdzenia tego adresu.
6. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówienia Prezentu, gdy nie jest możliwe doręczenie Prezentu pod adres wskazany przez Uczestnika Programu.
7. Raz złożone zamówienie Prezentu nie może być następnie zmienione ani odwołane.
8. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie wartości wyrażonych w liczbie diamentów przypisanych do oferowanych Prezentów. W tym zakresie wiążąca jest określona liczba diamentów przypisanych do danego Prezentu zamieszczona na stronie internetowej programu w dniu zamówienia Prezentu przez Uczestnika Programu.
9. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zaoferowania w każdym czasie nowych Prezentów. O warunkach wymiany diamentów na nowe Prezenty Organizator Programu powiadomi Uczestników Programu poprzez informacje zamieszczane na stronie internetowej pod adresem www.nordmaster.pl.
10. W przypadku Prezentów, które zostały wydane Osobie Otrzymującej Nagrodę wraz z gwarancją producenta, wady towaru powinny zostać zgłoszone bezpośrednio w punktach serwisowych producenta, wskazanych w gwarancji.
11. Koszty podatków związanych z odebraniem Prezentu przez zwycięzców Programu będących osobami fizycznymi zostaną poniesione przez Organizatora. Do każdego Prezentu dodawana jest nagroda pieniężna odpowiadająca kwocie podatku należnego od wartości Prezentu, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostanie pobrana przez Organizatora na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Płatnikiem powyższego podatku będzie Organizator Programu. Pozostali zwycięzcy Programu będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zobowiązani są do poniesienia we własnym zakresie kosztów podatków wiązanych z odebraniem Prezentu.

§ 8
Wykluczenie z uczestnictwa w Programie
1. Przeterminowane należności płatnicze Uczestnika Programu z tytułu zakupionych szyb w NordGlass Sp. z o.o., rozumiane jako nie zapłacone w terminie należności z tytułu ceny zakupionych szyb, mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Programu z udziału w Programie. Informacja o wykluczeniu z uczestnictwa w Programie zostanie przekazana Uczestnikowi Programu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wykluczenie z Programu jednoznaczne jest z utratą wszelkich praw do nagród z tytułu uczestnictwa w Programie, o których mowa w § 7.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych
1. Uczestnik Programu – osoba fizyczna przystępując do Programu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i administrowanie jego danymi osobowymi przez Organizatora Programu oraz NordGlass Sp. z o.o. na zasadach określonych w Ustawie z 29 VIII 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz U z 2002, nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami) do celów związanych z realizacją Programu. Podanie danych jest dobrowolne.
2. Uczestnik Programu, o którym mowa w ust. 1 zachowuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmieniania, uzupełniania lub poprawiania.

§ 10
Składanie i rozpatrywanie reklamacji
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Programu mogą być składane przez Uczestników Programu w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora Programu.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Programu. Zmiany te wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia przekazania przez Organizatora Programu informacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o wprowadzonych zmianach do wszystkich jego Uczestników.
2. Uczestnik Programu ma prawo do zakwestionowania zmian w Regulaminie i tym samym do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. W tej sytuacji Uczestnik Programu zobowiązany jest złożyć Organizatorowi Programu stosowne pisemne oświadczenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o wprowadzonych zmianach.
3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do jego zakończenia w każdym czasie jego trwania, o czym powiadomi Uczestników Programu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uczestnikom Programu nie przysługują w takim wypadku jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora Programu z tego tytułu.
4. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu Programu dostępne są u Przedstawicieli NordGlass Sp. z o.o., w siedzibie Organizatora Programu, pod numerem telefonu 91 812-16-56 w dni robocze w godzinach 8.00-16.00, oraz na stronie www.nordmaster.pl.
5. Wszelkie spory i reklamacje związane z uczestnictwem w Programie rozstrzygane będą wyłącznie w trybie wewnętrznym przez Organizatora Programu, którego decyzje mają charakter ostateczny. Z tytułu uczestnictwa w Programie, wykluczenia z Programu oraz innych decyzji Organizatora Programu, Uczestnikom Programu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora Programu.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.